Министерката Костадиновска-Стојчевска го посети Архивот во Битола

Широкиот спектар на материјални показатели содржан во фондот на браќата Манаки, а во сопственост на Архивот, претставува солидна основа за да се пристапи кон нивно
соодветно вреднување, презентација и промоција во согласност со актуелната правна
регулатива, рече министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска при
денешната работна посета на подрачното одделение Битола на Архивот на Македонија.

Министерката Костадиновска-Стојчевска, придружувана од директорот на Државниот
архив на Северна Македонија Емил Крстески и директорот на Кинотеката Владо Ангелов, во рамките на посетата на Подрачното одделение во Битола се запозна со Фондот 580: „Браќа Манаки – Битола 1853 – 1964“, за кој во согласност со Законот за архивско работење и Законот за заштита на културното наследство, како прва фаза, неопходно е да биде изработен елаборат за негова валоризација.

Во оваа смисла, содржината на фондот претставува солидна основа за тој, со акт за валоризација, да биде прогласен за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење, односно национално богатство.

Министерката Костадиновска-Стојчевска потенцираше дека фондот депониран во оваа установа содржи материјални показатели кои се од непроценливо значење за филмскиот опус и приватните аспекти од животот на доајените на филмската уметност на Балканот. М.М.