Книгата „Концетот ’магичен реализам’ како културолошки феномен“ од Драгана Евтимова излезе од печат.
Книгата „Концетот ’магичен реализам’ како културолошки феномен“ од авторката Евтимова се занимава со дефинирање на поимот магичен реализам, краток историски осврт и типологизација низ примери од книгите „Храпешко“ на македонскиот автор Ермис Лафазановски, „Опсада на црквата Свети Спас“ од српскиот автор Горан Петровиќ и „За подносливоста“ од словенечкиот автор Алеш Чар.
Терминот е кованица од два спротивставени поима, односно оксиморон преку кој се изразува двојната функција и на тој начин означува една посебна уметничка постапка, со усвојување нови перцептивни форми
Авторката се обидува да го разјасни концептот на магичниот реализам преку компарирање со сродни термини, со цел попрецизно да се дефинира терминот, како што се: надреализам, фантастика и реализам.
Книгата „Концетот ’магичен реализам’ како културолошки феномен“ од Драгана Евтимова претставува успешен обид да се разобличи културната средина и општеството во кое егзистираат ликовите во споменатите романи, а истовремено изнаоѓање на смислата на животот.
– Во времето на значајните културни промени во почетокот на дваесеттиот век се формираат нови алтернативни форми, а негирањето на негативните тенденции и острото критикување на старите форми на изразување носат нов бран културолошки промени. Концептот магичен реализам како културолошки феномен е примамлив за анализирање од повеќе аспекти: покрај тоа што вклучува повеќе сфери од секојдневниот живот, овој термин, кој има оксиморонска природа, брзо ја ревидира желбата на читателите и видливиот свет го темели врз различни стојалишта – вели Душко Крстевски, рецензент на книгата.


Драгана Евтимова (1984) ги има објавено следните книги: „Постоењето на динамиката“ (поезија, 2005), „Јас сум некаде на друго место“ (поезија, 2011); „Фусноти по сеќавање“ (поезија, 2014); „Се гледаме наскоро. Е.“ (епистоларен роман, напишан заедно со визуелниот уметник Владимир Лукаш, 2017) и „Растојанието меѓу две точки“ (хаику, 2018). Член на Друштвото на писатели на Македонија. Преведува од словенечки јазик.