Ознака: Хао Ванг

Не­пом­ни­јаш­чи и Ванг поч­наа со по­бе­ди

Ру­си­нот Јан Не­пом­ни­јаш­чи (2.774 реј­тинг-по­е­ни) и Ки­не­зот Хао Ванг (2.762) осво­и­ја по цел по­ен во пр­во­то ко­ло на Тур­ни­рот за кан­ди­да­ти­те за пре­диз­ви­ку­вач на...