Ознака: самерленд

„Кул­тур­но умет­нич­ки ра­бот­ни­ци“ в не­де­ла на „Са­мер­ленд“

Фе­сти­вал­ска­та за­ба­ва про­дол­жу­ва на „Са­мер­ленд“, што се одр­жу­ва на отво­ре­на­та сце­на Школ­ка во Град­ски­от парк во Скоп­је. По из­вед­ба­та на пр­ва­та хип­хоп-прет­ста­ва во ре­ги­о­нот...