Ознака: Да­ру­ша­фа­ка

Да­ру­ша­фа­ка, Бил­бао и Ри­тас ќе играат во ЛШ

За­до­вол­ни сме што мо­же­ме да ги поз­дра­ви­ме во се­мејс­тво­то на ЛШ овие врв­ни клу­бо­ви, кои игра­ат во не­кои од нај­сил­ни­те европ­ски ли­ги, из­ја­ви из­врш­ни­от...