Ознака: Аме­ри­ка­ни­за­ци­ја­

Американизацијата на Европа е полоша од нејзината балканизација (3)

Минатиот пат цитирав еден пасус од романот на Фуентес, кој тврди дека Американците се спротивност на Европејците, зашто Американците ги дефинира чувството за „неограничените...

Американизацијата на Европа е полоша од нејзината балканизација (2)

Славна Европска Унија без единствен концепт за тоа што е Европа во цивилизациска смисла. Славни европски повереници за Балканот. Славен Кристијан Даниелсон, кој нас,...

Аме­ри­ка­ни­за­ци­ја­та на Евро­па е по­ло­ша од неј­зи­на­та бал­ка­ни­за­ци­ја (1)

Имам пред­вид де­ка кај нас до­ми­ни­ра „гла­сач­ка­та“ пси­хо­ло­ги­ја кон овие круп­ни кул­ту­ро­ло­шки пра­ша­ња - ед­ни се без­ре­зерв­но „за“, а дру­ги „про­тив“ (Евро­па или Аме­ри­ка),...