Иа­ко бе­ше нај­а­вен за ви­кен­дов, го­ди­наш­ни­от, тра­ди­ци­о­на­лен 53-ти Илин­ден­ски ка­јак-сла­лом (ИКАС) на ре­ка­та Тре­ска, на Ма­тка, по­крај Скоп­је, е од­ло­жен за 22 и 23 мај.

– При­чи­на за од­ло­жу­ва­ње­то се нај­но­ви­те мер­ки на Вла­да­та во вр­ска со пан­де­ми­ја­та на ко­ро­на­ви­ру­сот во Ма­ке­до­ни­ја. Ина­ку, во Скоп­је ве­ќе при­стиг­наа по­ве­ќе­то ка­ја­ка­ри од странс­тво, па­те­ка­та на Тре­ска бе­ше под­го­тве­на, но мо­ра­ме да ја при­фа­ти­ме од­лу­ка­та и да се на­де­ва­ме де­ка ИКАС, кој ла­ни бе­ше отка­жан, го­ди­на­ва, се­пак, ќе се одр­жи во мај и оти по­ве­ќе­де­це­ни­ска­та тра­ди­ци­ја што бе­ше пре­ки­на­та ќе про­дол­жи што ни бе­ше глав­на­та на­ме­ра во оваа си­ту­а­ци­ја – ве­ли ди­ре­кто­рот на тр­ка­та Ко­ста Ефре­мов.

На ИКАС, кој прв­пат се одр­жа во 1969 го­ди­на, тре­ба­ше да на­ста­пат око­лу 40 ка­ја­кар(к)и од Ср­би­ја, БиХ, Тур­ци­ја, Гр­ци­ја и од Ма­ке­до­ни­ја, во дис­цип­ли­ни­те К1 и Ц1. ИКАС е вто­ра нај­ста­ра ма­ни­фе­ста­ци­ја од ва­ков вид во Евро­па, по онаа во Лип­тов­ски Ми­ку­лаш, во Сло­вач­ка. Л.Д.