Ра­ко­ме­тар­ки­те на Ме­та­лург не ус­пе­а­ја да се пла­си­ра­ат во вто­ро­то ко­ло од Европ­ски­от куп (ЕК), иа­ко во вто­ри­от нат­пре­вар го сов­ла­даа Ду­де­ланж од Лу­ксем­бург со 22-19. 
 
Во пр­ви­от меч по­бе­ди Ду­де­ланж, со 27-18, па на крајот пресуди гол-разликата. И два­та нат­пре­ва­ра се играа во Лу­ксем­бург. Кај де­вој­ки­те од Авто­ко­ман­да, нај­пре­циз­на на вто­ра­та сред­ба бе­ше мла­да­та ре­пре­зен­та­ти­вка Ива Мла­де­нов­ска, ко­ја де­вет па­ти ја за­тре­се про­тив­нич­ка­та мре­жа, а на го­лот од­лич­на бе­ше Амра Ил­јаз, со 12 од­бра­ни, од кои три сед­мер­ци. 
 
Во вто­ро­то ко­ло не се пла­си­ра и еки­па­та на Ча­ир, ко­ја два­па­ти за­гу­би на го­сти од претстав­ни­кот на Фра­ски Остро­ви, Х71 со .26-43, односно 27-35. Г.И