Ко­шар­ка­ри­те на Мил­во­ки се пла­си­раа во своето прво фи­на­ле во НБА- ли­га­та по 1974 го­ди­на, од­нос­но по 47 го­ди­ни, а трет­пат во сво­ја­та исто­ри­ја, отка­ко сла­веа на
го­сту­ва­ње­то кај Ат­лан­та со 118-107, во ше­сти­от меч од се­ри­ја­та, и со ре­зул­тат 4-2 во по­бе­ди ста­наа фи­на­ли­сти од Источ­на­та кон­фе­рен­ци­ја.
Тие во фи­на­ле­то ќе игра­ат со по­бед­ни­кот на За­пад­на­та кон­фе­рен­ци­ја, Фе­никс, кој, пак, во го­ле­мо­то фи­на­ле се нај­де по 28 го­ди­ни (прв­пат од 1993 го­ди­на), отка­ко, исто та­ка, со 4-2 во по­бе­ди, бе­ше по­ус­пе­шен од Лос Ан­џе­лес кли­перс.
 
Мил­во­ки во­де­ше од по­че­то­кот до кра­јот на нат­пре­ва­рот, а ве­ќе во пр­ва­та че­твр­ти­на ос­тва­ри дво­ци­фре­на пред­ност, но, се­пак, Ат­лан­та за­ми­на на по­лу­вре­ме со не­га­ти­ва од са­мо че­ти­ри ко­ша. На кра­јот на тре­та­та и по­че­то­кот на пос­лед­на­та че­твр­ти­на, Мил­во­ки за­и­гра уште по­до­бро, а нај­го­ле­ма­та пред­ност из­не­су­ва­ше 22 по­е­на.
 
Пр­ви­от нат­пре­вар од фи­нал­на­та се­ри­ја во НБА-ли­га­та за се­зо­на­ва по­ме­ѓу Фе­никс и Мил­во­ки се игра в сре­да на­у­тро (од три ча­сот). 
 
Г.И.