Ка­ри му е зад пе­ти­ци­те на Ален

292

Ко­шар­ка­ри­те на Гол­ден стејт во­ри­орс го зго­ле­ми­ја водс­тво­то во фи­на­ле­то на пле­јо­фот во НБА-ли­га­та про­тив Клив­ленд ка­ва­лирс на 2-0. Акту­ел­ни­от шам­пи­он на свој пар­кет сла­ве­ше по­у­бед­ли­во откол­ку во пр­ви­от меч, се­га со 122-103 (че­твр­ти­ни: 32-28, 27-18, 31-34, 32-23).

Си­те ап­ла­у­зи, се­пак, на кра­јот ги со­бра Стеф Ка­ри, кој со де­вет трој­ки (од 17 шу­та) ста­на нов ре­кор­дер по бро­јот на по­го­де­ни трој­ки на еден меч во фи­нал­ни­те се­рии во НБА. На 210 се­кун­ди пред кра­јот на сред­ба­та тој го со­бо­ри до­то­гаш­ни­от ре­корд на Реј Ален од Бо­стон сел­тикс (од фи­на­ле­то Бо­стон – Лос Ан­џе­лес леј­керс во 2010 го­ди­на) и при водс­тво со 114-93 мир­но си сед­на на клу­па­та.

Ка­ри со 370 трој­ки од 88 нат­пре­ва­ри е втор на си­те вре­ми­ња што се од­не­су­ва до по­стиг­ну­ва­ње­то во оваа ка­те­го­ри­ја во пле­јо­фот и са­мо е пра­ша­ње на вре­ме ко­га ќе го над­ми­не Ален, кој, пак, се пов­ле­че со 385 трој­ки на 171 меч.

Ка­ри, па­тем, на­ни­жа и 33 по­е­ни, се­дум ско­ка и осум аси­стен­ции, Ке­вин Ду­рант ко­неч­но оди­гра на нај­ви­со­ко ни­во (26 ко­ша, шут од по­ле 10/14, де­вет ско­ка, се­дум аси­стен­ции, две бло­ка­ди), а Клеј Томп­сон уфр­ли 20 по­е­ни, иа­ко не­го­ви­от на­стап бе­ше под знак пра­ша­ње по­ра­ди по­вре­да на скоч­ни­от зглоб.

Во ре­до­ви­те на Ка­ва­лирс, Ле­брон Џејмс (кој во пр­ви­от ду­ел по­стиг­на за не­го ре­корд­ни 51 кош во фи­нал­ни­те се­рии) бе­ше бли­ску до трипл-дабл (има­ше 29 по­е­ни, де­вет ско­ка 13 аси­стен­ции), но без енер­ги­ја да до­ми­ни­ра ка­ко три де­на прет­ход­но, ко­га ста­на ше­сти­от ко­шар­кар во исто­ри­ја­та на оваа ли­га со по­стиг­на­ти ба­рем 50 по­е­ни во еден фи­на­лен меч од пле­јо­фот.

Се­ри­ја­та се­га се се­ли во Клив­ленд, а ќе се игра но­ќта по­ме­ѓу сре­да и че­твр­ток, а по­тоа и ме­ѓу пе­ток и са­бо­та. Се игра до че­ти­ри по­бе­ди.

Кој е ре­кор­дер по трој­ки вкуп­но и во про­сек?

По­стиг­на­ти­те трој­ки низ исто­ри­ја­та че­сто се по­ка­жа­ле ка­ко пре­суд­ни за не­чи­ја по­бе­да или по­раз, не­ко­гаш па­ѓа­ле во пос­лед­на­та се­кун­да, а по­ве­ќе­то НБА-ко­шар­ка­ри на­сто­ју­ва­ле во сво­и­те ка­ри­е­ри да ги на­пра­ват што по­ве­ќе. Но, кои се нај­до­бри­те „трој­ка­ши“ во НБА-исто­ри­ја­та? Ре­кор­дот го др­жи Реј Ален со 2.973 по­стиг­на­ти трој­ки. Ова се­ка­ко не е ни­мал­ку лес­на за­да­ча по­себ­но да се има ефект на пре­циз­ност од 40 от­сто или, во про­сек, 5,7 па­ти по нат­пре­вар. Втор е Ре­џи Ми­лер (Ин­ди­ја­на) со 2.560 трој­ки, а трет Џеј­сон Те­ри (Да­лас) со 2.244 трој­ки во 2011 го­ди­на (37,1 от­сто ус­пеш­ност). Стеф Ка­ри од Гол­ден стејт е вкуп­но сед­ми на оваа ли­ста со до­се­га 2.129 трој­ки, но со 43,6 от­сто ус­пеш­ност е во­деч­ки во НБА.

Г.И.