Ко­шар­ка­ри­те на Ат­лан­та по­ста­ви­ја нов ре­корд во НБА-ли­га­та за уда­ри за три по­е­ни во ед­на че­твр­ти­на од еден нат­пре­вар, без при­тоа да про­ма­шат.

Ат­лан­та на ду­е­лот про­тив Њу Ор­ле­анс, во кој сла­ве­ше со 123-107, ре­а­ли­зи­ра 11 трој­ки од исто тол­ку оби­ди. Ре­кор­дот прет­ход­но го др­же­ше Клив­ленд, со де­вет трој­ки од де­вет шу­та на сред­ба­та про­тив Ат­лан­та, по­ста­вен во но­ем­ври 2014 го­ди­на.

Ат­лан­та по 51 оди­гран нат­пре­вар се­зо­на­ва (до­се­га за­бе­ле­жа 27 по­бе­ди и 24 по­ра­зи) е на че­твр­та­та по­зи­ци­ја на та­бе­ла­та во Источ­на­та кон­фе­рен­ци­ја на НБА-ли­га­та. Г.И.