Ру­си­нот Да­нил Ду­бов служ­бе­но ја за­гу­би пар­ти­ја­та од Хо­лан­ѓа­не­цот Аниш Ги­ри во 7-то ко­ло на ша­хов­ски­от тур­нир во Вајк ан Зе, Хо­лан­ди­ја.

Ка­ко што ин­фор­ми­ра ор­га­ни­за­то­рот, член од по­тес­но­то оп­кру­жу­ва­ње на Ду­бов бил по­зи­ти­вен на ко­вид-19, Ду­бов бил не­га­ти­вен на те­стот за бр­зо ске­ни­ра­ње, а му бил на­пра­вен и ПЦР-тест, но се оче­ку­вал ре­зул­та­тот да стиг­не ве­чер­та.

За да го за­шти­ти не­го­ви­от про­тив­ник, глав­ни­от су­ди­ја одре­дил Ду­бов да игра со ма­ска. Ду­бов од­бил, по­со­чу­вај­ќи де­ка тоа е пра­ша­ње на прин­цип, а и имал прет­хо­ден до­го­вор со ор­га­ни­за­то­рот де­ка не­ма да се но­сат ма­ски за вре­ме на пар­ти­и­те.

Свет­ски­от пр­вак, Норвежанецот Маг­нус Карл­сен (реј­тинг 2.865, ран­ги­ран прв во све­тот), по­втор­но из­би сам на та­бе­ла­та со пет по­е­ни (три по­бе­ди и че­ти­ри ре­ми­ја). Нор­ве­жа­не­цот во ова ко­ло го по­бе­ди Ин­ди­е­цот Праг­на­нанд­ха, но не бе­ше за­до­во­лен ка­ко доз­во­ли по­зи­ци­ја­та да му „по­бег­не“ од кон­тро­ла, отка­ко из­гра­ди по­бед­нич­ка пред­ност, оти про­тив­ни­кот про­пу­шти две мож­но­сти за ре­ми.

Унгарецот Ричард Рапорт и Азербејџанецот Шахријар Мамеѓаров ремизираа во сицилијанска одбрана. Ланскиот победник, Холанѓанецот Џорден ван Форест му го нанесе првиот пораз на Индиецот Видит Гујрати и се врати на 50 отсто освоени бода. Русинот Андреј Есипенко испушти можност да го победи Американецот Сем Шанкланд, кој пак, го изненади во отварањето во нимцо-индиска одбрана. Швеѓанецот Нилс Гранделиус, кој со малку среќа стигна до реми против Русинот Сергеј Карјакин. Американецот Фабијано Каруана конечно успеа да освои цел поен, победувајќи го Полјакот Јан Кшиштоф-Дуда.

Ре­зул­та­ти, 7. ко­ло:
Еси­пен­ко – Шанк­ланд ре­ми (по 51 по­тег),
Ги­ри – Ду­бов 1-0 (служ­бе­но),
Ра­порт – Ма­ме­ѓа­ров ре­ми (29),
Ван Фо­рес – Ви­дит 1-0 (43),
Ду­да – Ка­ру­а­на 0-1 (53),
Праг­на­на­да – Карл­сен 0-1 (34),
Гран­де­ли­ус – Кар­ја­кин ре­ми (37).

Та­бе­ла:
Карл­сен пет по­е­ни,
Ма­ме­ѓа­ров 4,5,
Еси­пен­ко, Ги­ри, Ви­дит и Ра­порт по че­ти­ри,
Ка­ру­а­на, Кар­ја­кин и Ван Фо­рест по 3,5, Ду­да и Шанк­ланд по три,
Ду­бов и Праг­на­на­да по 2,5,
Гран­де­ли­ус два.