Ма­ке­дон­ски­от ве­ле­мај­стор (ВМ) за ша­хов­ски ком­по­зи­ции Зо­ран Га­ври­лов­ски, на 9. Свет­ски куп (СК) на Свет­ска­та ша­хов­ска фе­де­ра­ци­ја (ФИДЕ) 2021 за со­ста­ву­ва­ње ша­хов­ски ком­по­зи­ции, по­стиг­на го­лем ус­пех со осво­ју­ва­ње­то сре­брен ме­дал во гру­па­та ма­то­ви во два по­те­га. Га­ври­лов­ски, по­крај сре­бро­то, освои и две че­твр­ти ме­ста во гру­пи­те ма­то­ви во три по­те­зи и во че­ти­ри и по­ве­ќе по­те­зи.

Ре­зул­та­ти­те од 9. СК на ФИДЕ се об­ја­ве­ни на веб-стра­ни­ца­та на ФИДЕ (https://www.fide.com/news/1345) и на веб-стра­ни­ца­та на Свет­ска­та фе­де­ра­ци­ја за ша­хов­ски ком­по­зи­ции (www.wfcc.ch), на чиј 63. Кон­грес во октом­ври 2021 го­ди­на во Ро­дос (Гр­ци­ја) ќе им би­дат вра­че­ни ме­да­ли­те на нај­ус­пеш­ни­те за 9. СК 2021, но и за 8. СК 2020, ко­га Га­ври­лов­ски освои два брон­зе­ни ме­да­ла (не­му прет­ход­но му беа да­де­ни брон­зен ме­дал за 3. СК 2013 и зла­тен ме­дал за 4. СК 2015, н.з.).

На­јус­пеш­ни на 9. СК 2021 се ша­хов­ски­те ком­по­зи­то­ри од Ру­си­ја со пет злат­ни, че­ти­ри сре­бре­ни и еден брон­зен ме­дал, пред Укра­и­на со еден зла­тен, два сре­бре­ни и еден брон­зен ме­дал. Нај­до­бар учес­ник во 9. СК 2021 е ру­ски­от ВМ за ша­хов­ски ком­по­зи­ции Евге­ниј Фо­ми­чев со два злат­ни ме­да­ла. На СК на ФИДЕ 2021 учес­тву­ва­ше и ма­ке­дон­ски­от ФИДЕ-мај­стор Бо­шко Ми­ло­ше­ски.

Г.И.

Mат во два потега

Оби­ди1.Дб7? Сф4!1.Тх5? С:д3!; 1.Л:а6? Т:ц5!: 1.Лб5? К:ц5!.

Ре­ше­ние1.Лд5! (2.Д:ц3 мат), 1…Т:ц5 2.Лф6 мат, 1…К:ц5 2.Дб4 мат, 1…С:а4, Сд1, Сц4 2.Д( : )ц4 мат, 1…Лц32.Лф6 мат.