Приборот што се користи при ловењето клен може биде сосема скромен, доволно е да се има тенок стап со средна должина, лесна машинка со намотан конец со дебелина 0,18-0,25 мм, мала тапа и јадица со големина околу бројот 12

Кленот е риба што ја има во чисти и средно брзи води, главно во средните и пониски водни текови, во длабоките вирови или на премините од еден во друг вир. Оваа риба ја има речиси на целиот европски континент, освен во скандинавските подрачја.
Кленот се лови на повеќе начини: длабински, со блинкер, на тапа и на т.н. пец. Длабинскиот метод се применува за време на поголеми води, особено во пролет и во доцна есен, додека другите методи се успешни во летниот дел од сезоната. Особено е интересен ловот на пец (без тапа) што е, пак, специфично за помалите реки.
Приборот што се користи при ловот на клен може биде сосема скромен, доволно е рибарот да има тенок рибарски стап со средна должина, лесна машинка со намотан конец со дебелина 0,18-0,25 мм, сосема мала тапа и јадица со големина околу бројот 12. Најуспешна мамка за клен е скакулецот.

При фрлањето на јадицата не е потребно да се води сметка што полесно да падне на површината во водата. Посилниот удар на јадицата заедно со мамката на неа, како и тапата на површината на водата, го предизвикува кленот да загризе дури и кога не е гладен. Ако не загризе по неколку секунди од фрлањето на мамката, целата постапка рибарот треба да ја повтори.

На местото каде што ќе се лови риба треба да се пријде што потивко, без нагли движења, особено ако кленовите се наоѓаат на површината на водата. Мамката треба да падне 20-40 см пред воочениот клен.

Ако на него тргне ситен примерок, не треба да му се дозволи да ја зграпчи мамката, туку со повлекување на конецот да се спречи негова намера. Во таа мешаница за пленот, јадицата обично ја голтнува најкрупниот клен од групата.
Кленовите што се ловат на овој начин се тешки 100-300 грама, Капиталците, пак, кои тежат повеќе од два килограми се многу ретки и повнимателни, но и тие понекогаш се ловат.


Мечките сеѐпозагрозен вид животни

По повод овие алармантни факти Светското друштво за заштита на животните уште од далечната 1992 година почнува кампања наречена „Либертас“, со намера да се соочи и да се бори со овие проблемите

Моќното диво шумско животно, кое симболизира сила, одамна спаѓа меѓу најзагрозените видови на планетата. Од сите постојни видови денес, кои ги населуваат сите континенти, освен Африка, Австралија и Антарктикот, ниту една не ја одминала страшната статистика.
Мечките се многу стара група животни, оти најстарите видови се појавуваат во средниот дел на терциерот, миоцен. Тие се блиски сродници на кучињата и заедно со нив потекнуваат од прастарите кучиња од најстариот терциер. Со текот на различните временски ери и климатски промени, се менувала и средината на живеење и приспособување на овие животни.
Сите осум вида мечки денес се на листата на загрозени видови, а пет дури и на работ на целосно истребување. По повод овие алармантни факти Светското друштво за заштита на животните (ВСПА) уште од далечната 1992 година почнува кампања наречена „Либертас“, со намера да се соочи и да се бори со овие проблеми, но пред сѐ да открие што придонело да се дојде до ваквата непосакувана ситуација.