Стихови за великанот

На Блаже Конески

Учител е светол збор,
копнеж зрачи, тајни знае,
топла мисла непрегор
во нас немир желба сјае.

Книгата е негов храм,
јас го слушам за да знам
што е право, што е криво,
што е љубов, што е живот.

Гласот негов пред нас оди,
нѐ милува и нѐ води,
букви мили, знаци сјајни,
ни открива разни тајни.

Има една чудна река
место вода љубов тече,
таа река, а Тој море
што го полни утро вечер.

Златна книга сказни рони,
чинам мајско дожде роси,
в поле ситно зрно расте,
класје буи, живот носи.

Перо Миленкоски