Како се нарекуваат броевите со многу нули

149

Ајде да видиме…

Илјада: 1.000
Милион: 1.000.000
Милијарда:1.000.000.000
Билион: 1.000.000.000.000
Билијарда:1.000.000.000.000.000
Трилион: 1.000.000.000.000.000.000
Трилијарда: 1.000.000.000.000.000.000.000
Квадрилион: 1.000.000.000.000.000.000.000.000
Квадрилијарда: 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Квантилион: 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Квантилијарда: 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Секстилион: 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Секстилијарда: 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Септилион: 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Септилијарда: 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Окталион: 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Окталијарда: 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Нонилион: 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Нонилијарда: 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Декалион: 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Декалијарда: 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000