Зошто се вели да обереш зелен бостан

133

Овој израз значи да поминеш лошо, да пропаднеш, да настрадаш. Исто така значи дека некој направил нешто како што не треба, слично на градинарот кога ќе набере зелен бостан.
Оттаму и за човекот што пропаѓа се вели така, а овој идиом исто така значи дека не ти се пишува добро. Изразот, според значењето, е сличен на оној за необраното грозје, само што не е создаден на истиот начин, во иста животна ситуација. Но фразата да обереш зелен бостан, понекогаш се употребува и без одредбата зелен, па се вели само „го обра бостанот“, со истото значење: лошо да поминеш, да настрадаш.