Стихови за великанот

На Блаже Конески

Одамна ме плени со
длабочинатана поетската мисла
и ме трогна со искреноста
на песните, тој е светлината.
Тој е светлината.
Многумина со неговите
духовни ризници најискрено
се гордееме, Блажевото дело
е вечен бедем против
разурнувачките ветришта
кои сега дуваат од разни страни
и сѐ додека постоимекако народ –
на мајчиниот јазик ќе плачеме,
на мајчиниот јазик ќе пееме…

Горан Анчевски (Од книгата „Оставени на дождот“)