ЈСП ќе се задолжи за набавка на нови автобуси

580

Јавното сообраќајно претпријатие долгорочно ќе се задолжува кон меѓународна кредитна институција за да набави нови автобуси за јавниот градски превоз. Вкупниот износ на задолжување е 10.000.000 евра, а каматната стапка е шестмесечен EURIBOR плус 1 отсто маржа со грејс-период од три години. Рокот на отплата е 7 години, без вклучен грејс-период. Во врска со ова одлучил и управниот одбор на претпријатието, а предлог-одлуката вчера се најде на дневен ред на седницата на градскиот совет. По два и пол часа дискусии дали е оправдано или неоправдано ова задолжување, одлуката беше изгласана.

Со донесената одлука се издава гаранцијата за долгорочно задолжување на ЈСП Скопје кон меѓународна кредитна институција и условите на задолжување под кои таа се издава. Во врска со тоа, пак, градот Скопје безусловно и неотповикливо се обврзува и ги гарантира сите плаќања на ЈСП што ќе произлезат од договорот за заем склучен врз основа на одлуката за долгорочно задолжување на ЈСП. Во предлог-одлуката се наведените и условите под кои ќе се реализира задолжувањето, за кое е потребно да се добие државна гаранција. Во согласност со Законот за јавен долг, јавните претпријатија основани од општините, општините во градот Скопје и градот Скопје може долгорочно да се задолжуваат по претходно добиена согласност од страна на Министерството за финансии.