Објавена книгата „Потестатизам“ од Калистрат Санџакоски

186

Издавачката куќа „Паблишер“ ја објави книгата „Потестатизам“ од Калистрат Санџакоски. Големината на овој труд исходи од сета негова преизобилност на форми, стилистички фигури, литерарни пасажи и метафори, филозофски увиди и мистични созерцанија. Самата структура на делото е луцидна и до лудило оригинална.

Започнува со една пресуицидна фантазма, а потем се нижат поглавјата за цивилизациските периоди, и дојденото време на денешната моќ како постигната цивилизација. Тука следуваат три поглавја што вршат еден неверојатно богат обрат кон уметноста како прва феноменологија на духот и имплицитна распределба на моќта. – „Потестатизам“ не е вообичаен трактат за моќта, каков-годе сакате во стерилно-пуританска еднострана смисла: историски, социолошки, политиколошки, културолошки или, пак, дури и психоаналитички. Стилот на пишување е ултрамодерен, па дури и постмодерен во актот на сопственото метафизичко насилство што го имплицира како форма на отпор – пишува издавачот.