Ретроспектива на само мал дел од вложениот труд, амбиција, интерес за спознавање на визуелниот свет,како резултат на различни мотиви, техники, теми, задавани од страна на ликовниот наставен раководител Сарита Конеска кај учениците од шесто до девето одделение во основното училиште „Кирил Пејчиновиќ” во Скопје. Цртежите ги имаат изработено вредните раце на учениците за време на онлајн-наставата.