„Забавниот живот“ на жабите во швајцарскиот музеј

157

Музејот на жабите во Еставаје ле Лак, Швајцарија, дава интересен приказ на секојдневниот живот во 19-от век, преку колекцијата од 108 препарирани жаби кои се „занимаваат“ со различни активности, како што се играњето билијард, карти, домино…