Во проверка на квалитетот на водата

177
Фото: Маја Јаневска-Илиева

Вработените го испитуваат квалитетот на водата во каптажите Рашче 1 и Рашче 2, на 22 Март – Светскиот ден на водата. Потребите за вода за Скопје безмалку во целост се обезбедуваат од изворот Рашче кој се состои од две каптажи Рашче 1 и Рашче 2, со вкупен инсталиран капацитет од 6 м3/во секунда односно 6.000 литри/во секунда.