Про­фе­си­о­нал­ни ре­жим­ски заробеници

297

Со долж­на по­чит кон на­ви­сти­на ма­ло­број­ни­те иск­лу­чо­ци, оп­штес­тве­ни­от ам­би­ент во зем­ја­ва на­про­сто буи од ор­га­низ­ми, кои мо­жат да пре­жи­ву­ва­ат са­мо до­кол­ку се под ди­рект­на кон­тро­ла или ба­рем во цвр­ста спре­га со вла­ста. Во за­ро­бе­ниш­тво. Не е важ­но да­ли тие при­тоа се на­ре­ку­ва­ат ин­те­ле­кту­ал­ци, ака­де­ми­ци, сто­панс­тве­ни­ци, нев­ла­ди­ни акти­ви­сти, умет­ни­ци… Тие што пов­ни­ма­тел­но ги сле­деа дви­же­ња­та на јав­на­та сце­на мо­жеа и до­се­га да за­бе­ле­жат оти мно­гу че­сто ед­ни исти лич­но­сти ѝ се по­ко­ру­ва­ат на се­ко­ја власт

Акту­ел­на­та вла­да ја ос­ло­бо­ди­ла др­жа­ва­та од за­ро­бе­ниш­тво, ка­жал пре­ми­е­рот Зо­ран За­ев пред фо­ру­мот што пред не­кој ден бил сви­кан за да ја од­бе­ле­жи две­го­диш­ни­на­та од фор­ми­ра­ње­то на Вла­да­та. Та­ка ба­рем пре­не­соа не­кои од ме­ди­у­ми­те. Тие нѐ ин­фор­ми­раа, но мо­же да се прет­по­ста­ви де­ка во фо­ру­мот има­ло до­во­лен број уни­вер­зи­тет­ски про­фе­со­ри, ака­де­ми­ци, биз­нис­ме­ни и гра­ѓан­ски акти­ви­сти, кои со ап­ла­уз ја поз­дра­ви­ле из­не­се­на­та кон­ста­та­ци­ја, ви­со­ко кре­вај­ќи ги ра­це­те за нед­вос­мис­ле­но да му по­ка­жат на пре­ми­е­рот оти се под­го­тве­ни по­втор­но да одат во за­ро­бе­ниш­тво, ако ве­ќе до­се­га тоа не им ус­пе­а­ло. Да, до­бро про­чи­та­вте.

Со долж­на по­чит кон на­ви­сти­на ма­ло­број­ни­те иск­лу­чо­ци, оп­штес­тве­ни­от ам­би­ент во зем­ја­ва на­про­сто буи од ор­га­низ­ми, кои мо­жат да пре­жи­ву­ва­ат са­мо до­кол­ку се под ди­рект­на кон­тро­ла или ба­рем во цвр­ста спре­га со вла­ста. Во за­ро­бе­ниш­тво.

Не е важ­но да­ли тие при­тоа се на­ре­ку­ва­ат ин­те­ле­кту­ал­ци, ака­де­ми­ци, сто­панс­тве­ни­ци, нев­ла­ди­ни акти­ви­сти, умет­ни­ци… Тие што пов­ни­ма­тел­но ги сле­деа дви­же­ња­та на јав­на­та сце­на мо­жеа и до­се­га да за­бе­ле­жат оти мно­гу че­сто ед­ни исти лич­но­сти ѝ се по­ко­ру­ва­ат на се­ко­ја власт. Без на­ме­ра за оце­ну­ва­ње на на­чи­нот на вла­де­е­ње­то на прет­ход­на­та власт, за­што тоа се­га е исто­ри­ја, ду­ри и за ор­га­ни­те на пра­во­судс­тво­то, тре­ба са­мо да се по­тсе­ти кол­ку и кои лу­ѓе во те­кот на 11-го­диш­но­то вла­де­е­ње на ВМРО-ДПМНЕ има­ле за­вид­ни при­хо­ди, што ка­ко за­га­ран­ти­ра­ни ме­сеч­ни пла­ти од др­жа­ва­та или од при­ват­ни­те ком­па­нии бли­ски со прет­ход­на­та власт, што ка­ко де­бе­ли про­фи­ти од со­ра­бо­тка­та со нај­го­ле­ми­от сто­пан во зем­ја­ва – Вла­да­та, што од чле­ну­ва­ња во раз­ни управ­ни, над­зор­ни, со­ве­то­дав­ни… ор­га­ни и од­бо­ри, што од суб­вен­ции, сти­пен­дии, про­е­кти, при­вре­ме­ни и по­вре­ме­ни ан­гаж­ма­ни со Вла­да­та или со не­кој од неј­зи­ни­те са­те­ли­ти… Пре­мал­ку или прем­но­гу, за­ви­си од ко­ја по­зи­ци­ја се оце­ну­ва, но се­ка­ко до­вол­но за исти­от тој „ре­жим“ не­пре­че­но да се одр­жу­ва на власт по­ве­ќе од ед­на де­це­ни­ја. И по­крај нај­ни­ска­та про­сеч­на пла­та во ре­ги­о­нот, по­ра­зи­тел­но­то ни­во на жи­вот­ни­от стан­дард, ка­та­стро­фал­но­то обра­зо­ва­ние и здрав­ство­то, ре­чи­си ни­ка­ква со­ци­јал­на за­шти­та и за­шти­та на ра­бот­нич­ки­те пра­ва, енорм­но­то за­га­ду­ва­ње, скром­ни­те еко­ном­ски ре­зул­та­ти, кон­стант­на­та де­по­пу­ла­ци­ја, ру­и­ни­ра­на­та ин­фра­стру­кту­ра, ма­кси­мал­но ко­рум­пи­ра­ни­от др­жа­вен апа­рат, бло­ки­ра­ни­те евро­ат­лант­ски ин­те­гра­ции…

Тоа што на пре­ми­е­рот За­ев не му пре­че­ше ко­га исти­те тие ор­га­низ­ми про­дол­жи­ја да бу­јат и во не­го­ви­от ман­дат, е не­гов проб­лем, но проб­лем на јав­но­ста е што вла­да­та на За­ев не ги ис­по­ра­чу­ва ве­те­ни­те ре­зул­та­ти и што гра­ѓа­ни­те сѐ уште не мо­жат да по­чув­ству­ва­ат зна­чи­те­лен на­пре­док во ни­ту ед­на об­ласт од оп­штес­тво­то. Да­ли за тоа е ви­но­вен За­ев или лу­ѓе­то на кои тој им го до­ве­рил вр­ше­ње­то на др­жав­ни­те и на јав­ни­те служ­би и функ­ции и кои од ед­но за­ро­бе­ниш­тво пре­ми­наа во дру­го, по­втор­но, е проб­лем на За­ев. Но проб­лем на јав­но­ста е што исти­от тој За­ев не­доз­во­ли­во дол­го та­кти­зи­ра со нив­ни­те сме­ни

То­ле­ри­рај­ќи го се­то тоа, по­ве­ќе­то од спо­ме­на­ти­те сво­е­то „за­ро­бе­ниш­тво“ до­бро го нап­ла­ти­ја. Мал­ку­ми­на од нив беа „вов­ле­че­ни“ во си­сте­мот на из­ма­ма по­ра­ди не­кои свои прет­ход­ни гре­во­ви, но ду­ри ни тие не оста­наа со праз­ни џе­бо­ви. За раз­ли­ка од го­лем број поз­на­ти и не­поз­на­ти ју­на­ци, кои „ре­жи­мот“ по­ве­ќе­па­ти ги уди­ра­ше по гла­ва­та и кои на свој на­чин се бо­реа про­тив не­го. И кои ни­ко­гаш не по­чув­ству­ваа де­ка се за­ро­бе­ни. Ин­си­сти­раа на сво­ја­та сло­бо­да, не­ре­тко и со праз­ни џе­бо­ви, па ду­ри и про­го­не­ти, за­тво­ре­ни зад ви­стин­ски­те ре­ше­тки.

Тоа што на пре­ми­е­рот За­ев не му пре­че­ше ко­га исти­те тие ор­га­низ­ми про­дол­жи­ја да бу­јат и во не­го­ви­от ман­дат, е не­гов проб­лем, но проб­лем на јав­но­ста е што вла­да­та на За­ев не ги ис­по­ра­чу­ва ве­те­ни­те ре­зул­та­ти и што гра­ѓа­ни­те сѐ уште не мо­жат да по­чув­ству­ва­ат зна­чи­те­лен на­пре­док во ни­ту ед­на об­ласт од оп­штес­тво­то. Да­ли за тоа е ви­но­вен За­ев или лу­ѓе­то на кои тој им го до­ве­рил вр­ше­ње­то на др­жав­ни­те и на јав­ни­те служ­би и функ­ции и кои од ед­но за­ро­бе­ниш­тво пре­ми­наа во дру­го, по­втор­но, е проб­лем на За­ев. Но проб­лем на јав­но­ста е што исти­от тој За­ев не­доз­во­ли­во дол­го та­кти­зи­ра со нив­ни­те сме­ни, па ду­ри и се оби­де да ги про­да­де ка­ко „мет­ла“ раз­ре­шу­ва­ња­та од пар­ти­ски­те функ­ции. Гра­ѓа­ни­те не­ма­ат ни­што од чис­тки­те во пар­ти­ја­та, тие са­ка­ат да се за­ме­те низ др­жав­ни­от апа­рат од чие функ­ци­о­ни­ра­ње и ефи­кас­ност се ди­рект­но за­сег­на­ти. Но на­ме­сто за но­ви ими­ња под­го­тве­ни и спо­соб­ни да ги прид­ви­жат ра­бо­ти­те, гра­ѓа­ни­те се­којд­нев­но слу­ша­ат за по­не­кој нов про­да­вач на ве­тар и маг­ла во Вла­да­та на ко­ја, по­крај уште мал­ку па 26 ми­ни­стри за сѐ и се­што, со­се нив­ни при­друж­ни ти­мо­ви, ѝ се по­треб­ни уште и двој­но по­ве­ќе со­вет­ни­ци. Ни­ка­ква мет­ла не го рас­чи­сту­ва тоа, За­ев тре­ба да фор­ми­ра цел ре­сор за рас­чи­сту­ва­ње во и око­лу Вла­да­та и што е нај­важ­но, ко­неч­но, да се ос­ло­бо­ди од про­фе­си­о­нал­ни­те ре­жим­ски за­ро­бе­ни­ци.

[email protected]