СКОПСКО – инфо

108

Нов тро­то­ар на ули­ца­та Ван­гел Ди­ну во Влае

Но­ва пе­шач­ка зо­на де­но­ви­ве ин­тен­зив­но се гра­ди на ули­ца­та Ван­гел Ди­ну во на­сел­ба­та Влае. Еки­пи­те ан­га­жи­ра­ни од Оп­шти­на Кар­пош за одр­жу­ва­ње и из­вед­ба на ин­фра­стру­кту­ра­та за­бр­за­но ра­бо­тат на те­рен на из­вед­ба­та на тро­то­а­рот и исто­вре­ме­но на по­ста­ву­ва­ње­то но­ви раб­ни­ци.

– Пред­ви­де­на е об­но­ва и на ко­ло­во­зот на оваа ули­ца, чи­ја ре­кон­струк­ци­ја е во тек, при што ќе се асфал­ти­ра ко­ло­воз во дол­жи­на од 208 ме­три и ши­ро­чи­на од пет ме­три. Во прет­стој­ни­те де­но­ви тре­ба да за­вр­шат си­те ре­кон­струк­ции на оваа ули­ца и се оче­ку­ва таа да го до­бие за­врш­ни­от лик – ве­лат од Оп­шти­на Кар­пош.

От­та­му до­пол­ну­ва­ат де­ка ло­кал­на­та са­мо­у­пра­ва про­дол­жу­ва со одр­жу­ва­ње на по­стој­на­та ин­фра­стру­кту­ра, но и со про­би­ва­ње но­ви ули­ци, осо­бе­но во пер­и­фер­ни­те де­ло­ви на оп­шти­на­та.

Лар­ви­цид­на ави­он­ска и те­ри­стич­на де­зин­сек­ци­ја

На по­драч­је­то на Скоп­је де­не­ска ќе се из­вр­ши ави­он­ска и те­ри­стич­на де­зин­сек­ци­ја, про­тив лар­ви од ко­мар­ци. Лар­ви­цид­на­та ави­он­ска де­зин­сек­ци­ја ќе поч­не во ра­ни­те утрин­ски ча­со­ви, а пр­ска­ње­то од зем­ја ќе се из­ве­ду­ва во пер­и­о­дот од 8 до 17 ча­сот.
Град­ски­те вла­сти ин­фор­ми­ра­ат де­ка до­кол­ку вре­мен­ски­те ус­ло­ви не го доз­во­лу­ва­ат вр­ше­ње­то на де­зин­сек­ци­ја­та, таа ќе се ре­а­ли­зи­ра во исти­от тер­мин пр­ви­от на­ре­ден ден ко­га вре­мен­ски­те ус­ло­ви ќе би­дат по­вол­ни. Од гра­дот исто та­ка ги из­ве­сту­ва­ат пче­ла­ри­те на­вре­ме да ги пре­зе­мат по­треб­ни­те мер­ки за за­шти­та на пче­ли­те.

Ре­кон­струк­ци­ја на па­тот кон се­ло­то Куч­ко­во

Оп­шти­на Ѓор­че Пе­тров, во со­ра­бо­тка со Аген­ци­ја­та за фи­нан­си­ска под­др­шка во зем­јо­делс­тво­то и ру­рал­ни­от раз­вој, обез­бе­ди средс­тва и поч­на со ре­кон­струк­ци­ја на па­тот кон се­ло­то Куч­ко­во. Со тоа овоз­мо­жи трај­но ре­ша­ва­ње на де­це­ни­ски­от со­о­бра­ќа­ен проб­лем на гра­ѓа­ни­те што тран­зи­ти­ра­ат во ова на­се­ле­но ме­сто од оп­шти­на­та Ѓор­че Пе­тров.

– За таа цел, го ре­кон­стру­и­ра­ме па­тот, ши­ри­на­та на ко­ло­во­зот се зго­ле­ми и из­не­су­ва шест ме­три, а без­бед­но­ста на пе­ша­ци­те се ре­ша­ва со из­град­ба на тро­то­а­ри од две­те стра­ни на па­тот, со ши­ро­чи­на од по два ме­три. На со­о­бра­ќај­ни­ца­та, ка­ко и на круж­ни­от тек што ќе се гра­ди во цен­та­рот на Вол­ко­во, се по­ста­ви но­во улич­но освет­лу­ва­ње – ин­фор­ми­ра­ат од Оп­шти­на Ѓор­че Пе­тров.

От­та­му ве­лат де­ка актив­но­сти­те во екот на ко­вид-19 би­ле ре­ду­ци­ра­ни, но да­ле­ку од сто­пи­ра­ни. Тие твр­дат де­ка ин­те­ре­си­те на гра­ѓа­ни­те, нив­на­та без­бед­ност и соз­да­ва­ње­то ус­ло­ви за по­до­бар жи­вот им се нај­важ­ни.