Во рамките на проектот „Напредна биологија, за нашата екологија“, учениците од ООУ „Вера Циривири-Трена“ (Карпош 2), ќе спроведат истражување на водните екосистеми во околината преку одредување присуство на микроорганизми. Станува збор за проект што со 225.000 денари е поддржан од Фондот за иновации и технолошки развој (ФИТР), а е под менторство на наставничката по Биологија и Природни науки, Дивна Карапанчева.
Во насока на своите истражувачки дејности, младите биолози ќе земаат примероци од водите во нашата животна средина, при што ќе водат стручни забелешки за примероците, како и за тоа во какви услови се развивале микроорганизмите. Примероците ќе се анализираат во училишната лабораторија по Биологија, при што основците ќе стекнат знаење преку практична работа и конкретни примери.
Основната цел на овој проект е да се намали загадувањето на водите. Во завршната фаза од проектот, учениците и наставниците ќе ги споделат добиените резултати од истражувањето со сите релевантни фактори. Емпириските податоци можат да се искористат за спречување на процесот на изумирање на загрозените животински и растителни видови во нашата средина.

Претходно, во училиштето беше изградена и првата стаклена градина, каде што учениците развиваат и одгледуваат различни зеленчуци и други растенија во текот на целата година.
Во изминативе неколку години речиси сите училишта во Карпош ја препознаа волјата на локалната самоуправа за заштита на животната средина и за интензивирање на активностите во оваа област. Општина Карпош дава финансиска и логистичка поддршка за овие проекти, како и за изградба на отворени екоучилници, стаклени градини, хортикултурно уредување на училишните дворови и сл.
На овој начин, образовните установи добиваат нова вредност. Тие ги поттикнуваат креативноста и практичната работа кај учениците, а во голем дел од активностите се вклучени и нивните родители, како и разни организации што изразуваат волја да бидат инволвирани во овој процес.