Министерството за култура и Управата за заштита на културно наследство (УЗКН) се одговорни за заштита на недвижното и движното културно наследство во Република Северна Македонија. Управата за заштита на културно наследство и Национална установа Конзерваторски центар–Скопје како надлежни установи, меѓу другото, соработуваат за активности поврзани со конзервација и развој на културно наследство, информира Министерството за култура, по реакциите во јавноста и на политичките партии поврзани со Старата Скопска Чаршија.

– Во согласност со Законот за прогласување на Старата Скопска Чаршија за културно наследство од особено значење, член 9, Националната установа – Конзерваторски центар-Скопје е одговорна за преземање на заштитно-конзерваторски мерки за секоја активност во Старата Скопска Чаршија. Управата за заштита на културно наследство издава одобрение врз основа на претходно издадени конзерваторски услови од страна на Национална установа Конзерваторски центар-Скопје како дел на техничка документација.

Согласно добиените извештаи од НУ Конзерваторски центар – Скопје, како установа под надлежност на Министерството за култура, како и од УЗКН, во конкретниот случај се запазени сите постапки утврдени со Законот за прогласување на Старата Скопска чаршија за културно наследство од особено значење.

Изведувањето на работите на непосредна заштита на културното наследство на Старата Скопска Чаршија се изведува во согласност со стандардите за заштита – се вели во соопштението од министерството.