Во скоп­ска­та на­сел­ба Ли­си­че за­поч­ну­ва ак­ци­ја за се­ле­кти­ра­ње на пла­сти­ка­та, ко­ја ќе вклу­чи 400 до­ма­ќинс­тва. На жи­те­ли­те од овој дел од гра­дот ќе им би­дат до­де­ле­ни две ке­си за да ја се­ле­кти­ра­ат сво­ја­та пла­сти­ка, но и ќе би­дат за­поз­на­е­ни со иде­ја­та на про­е­ктот и ќе им би­де по­ну­де­на со­ра­бо­тка од ор­га­ни­за­то­ри­те.

Ед­на од до­де­ле­ни­те ке­си ќе се ко­ри­сти за твр­да пла­сти­ка, од­нос­но ам­ба­ла­жен от­пад де­тер­ген­ти, јо­гурт, шам­по­ни, ли­мен­ки и слич­но, а дру­га­та за ПЕТам­ба­ла­жа, по­точ­но за пла­стич­ни ши­ши­ња за пи­во, во­да сок, мас­ло (си­те ам­ба­ла­жи што има­ат знак „три­а­гол­ник за ре­цик­ли­ра­ње“). Овие ке­си во одре­ден ден од не­де­ла­та ќе би­дат по­диг­ну­ва­ни од стра­на на не­фор­мал­ни­те со­би­ра­чи на от­пад, кои ќе има­ат вид­ли­ва иден­ти­фи­ка­ци­ја.

Ак­ци­ја­та ќе би­де ор­га­ни­зи­ра­на од стра­на на оп­шти­на­та Ае­ро­дром, во со­ра­бо­тка со здру­же­ни­ја­та „Ром­ски биз­нис-ин­фор­ма­ти­вен цен­тар“ и „Гоу грин“, а под­др­жа­на е и од стра­на на гра­дот Скоп­је.

Ак­ци­ја­та тре­ба да ис­пол­ни не­кол­ку раз­лич­ни це­ли, а тие се ор­га­ни­за­ци­ја на со­би­ра­ње­то от­пад на фор­ма­лен на­чин за ин­те­гра­ци­ја за не­фор­мал­ни­те со­би­ра­чи на от­пад и да се те­сти­ра си­сте­мот за ус­лу­га на со­би­ра­ње от­пад по си­сте­мот „од вра­та на вра­та“.

Над­леж­ни­те оче­ку­ва­ат со ре­а­ли­за­ци­ја­та на оваа ак­ци­ја да се на­ма­ли бро­јот на от­пад­ни де­по­нии, да се на­ма­ли за­га­ду­ва­ње­то, да се за­шти­ти жи­вот­на­та сре­ди­на, ка­ко и да се спро­ве­де еко­ном­ско вклу­чу­ва­ње на не­фор­мал­ни­те со­би­ра­чи на от­пад.

Х.Ј.