Воздухот во Скопје под 24-часовен надзор во наредните 12 месеци

37

На две локации во Скопје вчера беа поставени уреди што ќе собираат примероци за квалитетот на воздухот 24 часа на ден во текот на секое деноноќие во наредните 12 месеци. Со анализа на овие податоци, попрецизно ќе се откријат поединечните извори на загадувањето на воздухот во градот.
Собраните примероци од уредите поставени во Карпош, урбана област, и во Лисиче, област со индустрија, сообраќај и резиденцијална зона, кои ќе земаат агрегирани 24-часовни примероци на ситните фракции на честички ПМ 2,5 ќе бидат анализирани со користење референтни методи и строги аналитички протоколи и врз основа на тоа ќе бидат изработени модели што овозможуваат поврзување на измерената маса на одделни загадувачки материи на одредена локација, со групи на извори на загадување.
Како дел од проектот „Справување со загадувањето во Скопје“, финансиран од Владата на Шведска, а го спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), во партнерство со Град Скопје и Министерството за животна средина и просторно планирање, со ова почнуваат теренските истражувања во рамките на Студијата за пропорционирање на загадувачите.

Студијата треба да обезбеди информации за поединечните извори на загадување на воздухот во агломерацијата Скопје, како и придонесот на поединечните извори, индустрија, согорување биомаса, сообраќај, управување со отпад, во вкупното загадување на избраните репрезентативни локации, а кои треба да бидат основа за креирање ефикасни и реални политики за контрола на загадувањето.
Сите предвидени активности ќе бидат во целост извршени во согласност со Референтниот прирачник за пропорционирање на изворите на загадување и изработка на рецепторни модели, издаден од Заедничкиот истражувачки центар на Европската комисија, а финалните резултати ќе бидат објавени кон крајот на 2021 година.

Како дел од проектот „Справување со загадувањето во Скопје“, во финална фаза е и оценувањето и изборот на околу 100 домаќинства во Лисиче, кои ќе бидат поддржани со грантови до десет илјади американски долари по домаќинство за унапредување на енергетската ефикасност на домовите.
Тоа предвидува замена на начинот на греење, замена на прозорци, врати, фасади и покриви и други мерки, за да се зголеми нивото на енергетска ефикасност и да се намали загадувањето во овој дел од Скопје.