Расправа за предлог-законот за употребата на македонскиот јазик

191

По серијата одржани подготвителни состаноци и седници на кои се разговараше за унапредувањето на состојбата на македонскиот јазик и македонистиката, Советот за македонски јазик, стручно тело при Владата, чиј претседател е Људмил Спасов, отпочнува јавна расправа за консултации за предлог-законот за употребата на македонскиот јазик.

Во предложениот Закон, соопштија од Владата, се предвидува задолжително ангажирање или вработување на лектори по македонски јазик во сите државни и јавни установи и институции, како што се Владата, Собранието и министерствата, па сè до локалната власт, универзитетите, научните институции, средните и основните училишта, медиумите и сите други чинители во општествениот живот во земјава, како во државниот така и во приватниот сектор.

Со предлог-законот се утврдува и задолжително изучување на македонскиот јазик на сите високошколски образовни установи во два семестри, што не беше практика досега. За првпат се предвидуваат стипендии за студентите по македонски јазик и литература на сите три циклуси на високото образование и на сите универзитети во државата.

Согласно измените на предложениот Закон, предвидена е натамошна афирмација на македонскиот јазик во странство преку обновување на старите и отворање нови лекторати по македонски јазик на странските универзитети, на високошколските и научните установи што се занимаваат со славистика, во државите во кои се изучувал досега, како и во оние држави каде што македонскиот јазик воопшто не бил застапен досега. Ова особено се однесува на соседните држави на Македонија како Србија, Бугарија, Грција, Албанија, Косово, како и на земјите од поширокото соседство: Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Италија, Унгарија, Романија, Турција.

Исто така, во новиот Закон се предлага, македонскиот јазик да се изучува и во рамките на културните центри при амбасадите на Македонија во странство, како одговор на желбите и предлозите на Македонците во дијаспората.
Нацртот на новиот Закон за употребата на македонскиот јазик има за цел не само издигнување и зацврстување на употребата на македонскиот јазик на сите рамништа, туку има и функција на привлекување на сите граѓани на кои македонскиот јазик не им е мајчин. И во таа смисла е во согласност со Законот за употреба на јазиците.

– Новиот Закон е во насока на нашиот јазик за евроатлантските интеграции и за неговата службена употреба во овие институции и во насока на спротивставување на сите напади и негирања однатре и однадвор, на кои, за жал, сме сведоци и во 21 век и на почвата на Европа. Со ставањето на новиот Закон на широка расправа пред јавноста, Советот за македонски јазик при Владата на Република Северна Македонија апелира за обединување и здружување во афирмацијата на македонскиот јазик во земјава и во странство кај сите граѓани на државата – се наведува во соопштението.