Класифицираните информации ќе бидат заштитени согласно стандардите на НАТО

212

На предлог на Министерството за одбрана, на денешната владина седница е утврден предлог-закон за класифицирани информации.

Со предлог-законот за класифицирани информации се уредува системот за заштита на класифицирани информации во земјава и се овозможува одржување високо ниво на усогласеност со регулативите на НАТО и ЕУ, следење на тековните трендови во практиките при ракувањето со класифицираните информации, како и прецизирање на одредени прашања поврзани со други области што се поврзани со работата на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации.

Новиот предлог-закон ја има предвид законска основа за донесување подзаконски акт којшто ја регулира криптозаштитата во земјата, а согласно интеграциските процеси на земјата во НАТО и ЕУ, согледана е и потреба за проширување на надлежностите на Дирекцијата во доменот на размената и заштитата на класифицирани информации со меѓународните организации.