Зголемени нивоата на реките и езерата

495

Повисоки од денешниот просек за април се нивоата на реката Вардар кај Јегуновце, кај Зајчев Рид, Велес, Демир Капија, Треска кај Македонски Брод, Пчиња кај Катлановска Бања, Црн Дрим кај Ложани и Сатеска кај Ботун.

Според УХМР, пониски се нивоата на Крива Река кај Крива Паланка, Брегалница кај Берово и Црна Река кај Новаци.

Зголемувања на нивоата се измерени и на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро.