Владата ја утврди предлог-одлуката да се одобри продолжување на рокот за постоење кризна состојба на територијата на Република Северна Македонија, со која му се предлага на Собранието да одобри продолжување на рокот за постоење кризна состојба до 31 декември 2021 година.