Теренска вакцинација ќе продолжи и утре и според најавите од Министерството за здравство таа ќе се спроведува во 58 населени места во земјава.

Овие места се наоѓаат на територијата на 18 општини:

Тетово – Селце, Вејце, Лавце
Гостивар – Дебреше, Врањовце
Ресен – Горнa Бела Црква, Долна Бела Црква, Сопотско, Козјак, Евла, Горно Дупени, Болно
Штип – Калаузлија, Јунузлија, Парналија, Кучица
Свети Николе – Малино, Преод
Струга – Корошишта
Ростуше – Требиште, Велебрдо
Струмица – Муртино, Габрово
Неготино – Бесвица, Барово
Пробиштип – Плешенци
Кочани – Тркање
Кичево – Г.Строгомиште, Д. Строгомиште
Битола – Добромири, Д.Агларци, Г.Агларци, Делбеговци,Дедебалци, Путурус, Црничани, Добрушево, Алинци, Мусинци, Мојно, Ношпал
Охрид – Рамне, Велестово, Рача, Шипокно, Коњско, Елшани, Лагадин
Македонски Брод – Лаг, Калуѓерец, Могилец
Велес – Виничани, Ногаевци, Водоврати, Кочилари
Скопје – Драчево, Батинци
Берово – Ратево