Заваровалница Триглав ќе го земе предвид повикот на Агенцијата за супервизија на осигурување

45

Во предлогот за дистрибуција на акумулираната добивка, компанијата ќе го земе предвид повикот на Агенцијата за супервизија на осигурување Агенцијата за супервизија на осигурување (АЗН) на 31 март 2020 година испрати повик до осигурителните компании, во којшто препорачува, до 1 октомври 2020 година да не се исплатуваат дивиденди од акумулираната добивка и да не се преземаат неотповикливи обврски за исплати на дивиденди.

Согласно повикот, Управата и Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав на редовната годишна седница на Собранието на акционери на Заваровалница Триглав, ќе дадат предлог, акумулираната добивка со состојба од 31 декември 2019 година, која што изнесува 60.543.475 евра, да остане нераспределена.

Заваровалница Триглав не ја менува својата политиката за дивиденд, која што на балансиран начин обезбедува финансиска стабилност на Групацијата Триглав, со спроведувањето на нејзината стратегија за раст и развој, како и исплата на атрактивни дивиденди на своите акционери. Но, го разбираме повикот од страна на регулаторот, којшто се грижи за финансиската стабилност на словенечкиот сектор на осигурување, особено сега, во услови на голема неизвесност поради ширење на пандемијата. Нивната препорака е во согласност со препораките и мерките на европските регулатори, односно органи (ЕИОПА и ИАИС) за обезбедување на солвентност и адекватност на капиталот на осигурителните компании на подрачјето на Европската Унија.