Датумот веднаш

Сѐ поизвесно е дека денеска, на Советот на министри на ЕУ, во Луксембург, напредокот на Македонија можеби ќе биде тема на состанокот, но повторно ќе има креативно толкување за ново одложување на фамозниот датум...

Гласаме за брзи и квалитетни реконструкции на улици

Зошто не би можело реконструкциите на улиците да се вршат ноќе кога е посвежо? Нема голема фреквенција на луѓе и автомобили и никој никому не пречи. Па, нели, секаде во светот тоа се прави...

Маратонците и кругот

Правејќи хронологија на случувањата, може да се стигне до заклучокот дека се чини дека со години само го трчаме маратонот за потенцијална можност за наше членство, а целта како некој намерно и постојано да...

Делумно (не)слободни

Точно дека многу е тешко да се заведе некаков ред во шареноликата, со плевел обрасната медиумска градина која вирее во крајно дисфункционално општество и во несредена држава со слаба економија, без јасни цели и...

Ѝ треба ли придавката „женска“ на именката „уметност“

И покрај тоа што поставките во кои учесници се жени, или што имаат особен нагласок на „женственоста“ или „женскоста“, бележат вистинска експанзија, тие кај нас се вистински празник за љубителите на ликовната уметност, но...

Постојаност

Така, без разлика на тоа дали има некаков ВАР во некој спорт, дали е во оптек некое ново правило и воопшто има ли некакви промени, некои работи нема да се изменат - потребата за...

Балканските реформатори на колена

Во отсуство на силно изразена политичка волја за наоѓање решение за горливите прашања, балканските политичари предвремените избори ги користат како политичко орудие за „пресметка“ со противникот. Во ваков амбиент полесно им е да создаваат...

Индуцирани изборни стагнации

Значи навистина странците имаат многу голем апетит. Претходниот премиер доброволно се повлече среде мандат за да им ги задоволи барањата на странците и го замени технички вршител на должноста, а, пак, сегашниот премиер нуди...

Дали Европа ги заборава лекциите од историјата?

Се наметнува потребата од повторување на најважната лекција од Денот Д и воопшто Втората светската војна - сѐ додека земјите соработуваат, тие се успешни, а додека, пак, онаму каде што владее национализмот, неизбежно е...

Про­фе­си­о­нал­ни ре­жим­ски заробеници

Со долж­на по­чит кон на­ви­сти­на ма­ло­број­ни­те иск­лу­чо­ци, оп­штес­тве­ни­от ам­би­ент во зем­ја­ва на­про­сто буи од ор­га­низ­ми, кои мо­жат да пре­жи­ву­ва­ат са­мо до­кол­ку се под ди­рект­на кон­тро­ла или ба­рем во цвр­ста спре­га со вла­ста. Во за­ро­бе­ниш­тво....