13.8 C
Skopje
17.7.2019 - 5:18

Аме­ри­ка­ни­за­ци­ја­та на Евро­па е по­ло­ша од неј­зи­на­та бал­ка­ни­за­ци­ја (1)

Имам пред­вид де­ка кај нас до­ми­ни­ра „гла­сач­ка­та“ пси­хо­ло­ги­ја кон овие круп­ни кул­ту­ро­ло­шки пра­ша­ња - ед­ни се без­ре­зерв­но „за“, а дру­ги „про­тив“ (Евро­па или Аме­ри­ка), а ни ед­ни­те ни дру­ги­те не зна­ат зо­што се „за“...

Бал­кан­ска шах-таб­ла

Без лу­те­ње, но се чи­ни бес­пре­кор­но ја играв­ме „Не лу­ти се чо­ве­че“. Мо­же­би ед­наш ќе раз­бе­ре­ме де­ка сме фр­ле­ни со­се коц­ка­та, а за суд­би­на­та на др­жа­ва­та од­лу­чу­ва­ат „среќ­ни­те“ ра­це што си игра­ат со неа....

Чинарот

Дали државите умираат е само реторичко и можеби поетизирано прашање. Тие не се природни и/или вечни феномени, наспроти верувањата на мнозина дека се од бога дадени или во историјата закотвени. Нема потреба да се...

За погубното подигрување со народните светињи

„Направи плочка од чисто злато и на неа изрежи како на печат ‚Светиња Господова‘“ (Излез 28, 36) - му беше заповедано на светиот пророк Мојсеј, кога ја градеше Скинијата Божја. Светиња за еден народ...

„Даама Ајпааконе“ луѓето

Сево ова што ни се случува е специјална војна спроведена од изопачената западна моќ за промена на името, Уставот, идентитетот и историјата на Македонија. Тоа е само во твојата небањата глава, затоа што браниш режим...

Од уши в уши – така паѓаат владите

Нема власт во светот што не ги користи, а по потреба и ги злоупотребува прислушувањата што ги вршат тајните служби. Кога во Македонија докрај би се откриле тајните зачувани, неуништени, досиеја, од АСНОМ во...

Европска стигматизација на Балканот

И доколку „Балкан“ не е „западен мит“, сигурно Западот многу придонесува за стигматизацијата. И таа стигма влијае врз земјите и луѓето на Балканот Минатонеделната изјава на францускиот претседател Макрон, по ЕУ-самитот, дека за тешкотиите во...

Како мозокот го регулира крвниот притисок

Регулирањето на крвниот притисок претставува основа за здрав живот. Неретко докторите предупредуваат дека високиот притисок е опасност за добивање срцев удар, мозочен излив, за оштетување на бубрезите, очите и на сите други органи во...

Морален суд и нов нирнбершки процес (оти тоа е фашизам)

Моралот и Љубовта се двете свети супстанции на човековото битие. Тие се основата на сите големи религиски системи, без исклучок: христијанството, исламот, будизмот, индуизмот. Тие се, ако сакаме, тоа и во архаичните магиски култури....

Револуција и филозофија

Да прекинеме со мистификацијата дека сме имале револуција. Да се отрезниме: да имавме вистинска револуција, сега ќе владееше поинаква, нова филозофија, која ќе покажуваше дисконтинуитет по однос на претходната. Вака, ја имаме оваа, веќе...